Shabby-shop.cz

Obchodní podmínky


Provozovatel e-shopu
ELIŠKA ŠTALCEROVÁ
 Porubská 354 708 00 Ostrava Poruba
 IČ:  61948357, DIČ:  CZ6153101922

ŽL vydal živn.úř. Ostrava Poruba  pod čj.:G/10154 dne 15.4.1996

Firma je plátce DPH.

Číslo účtu pro platby v České republice:  Raifesen Bank  286890001/5500

Číslo účtu pro platby ze Slovenska:   FIO Banka  2100230443/8330           

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od  7. 11. 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím.  Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje Prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Objednat zboží může občan i podnikatel prostřednictvím internetového obchodu. Obchodovat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které mají způsobilost k těmto právním úkonům. Nezletilý může uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu přiměřeném jeho věku. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Zákonní zástupci odpovídají za jednání nezletilého a za škody, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s jednáním nezletilého. Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím. Objednávat zboží za podnikatele - právnickou osobu mohou pouze osoby k tomu zmocněné. Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je zboží dlouhodobě nedostupné. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění. Prodávající může zrušit objednávku, změní-li se výrazně kupní cena a mezi Prodávajícím a Zákazníkem nedojde k dohodě o změně kupní ceny. Nedojde-li k dohodě o změně kupní ceny pouze u jednoho zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká tohoto zboží.

Nabízené zboží je ve skladu Prodávajícího a je expedováno k přepravci do 3 pracovních dnů od objednávky, případně je termín dodání dohodnut jinak. Pokud není možné zboží dodat do tří až pěti dnů, oznámí Prodávající Kupujícímu nejpozději následující pracovní den jiný termín dodání zboží. Pokud nemá Kupující zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. Objednávka Kupujícího se okamžikem doručení oznámení Prodávajícímu ruší. Na tento případ zrušení objednávky se nevztahuje ujednání o smluvní pokutě. V případě dodání zboží přepravcem se lhůta prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné na zabalení a dopravu zboží k zákazníkovi.

Zboží lze dodat na adresu Zákazníka poštou na dobírku balíkem. Výše poštovného na dobírku Českou poštou činí 125,- včetně DPH. Poštovné je účtováno za každou objednávku bez ohledu na množství objednaného zboží. Cena poštovného je připočítána k ceně zásilky. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí korespondovat obsahu. Způsob dodání zboží musí být vždy uveden v objednávce Zákazníka. Zákazník - podnikatel je povinen prohlédnout zboží nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí.

V případě nepřevzetí zboží má Prodávající právo (podle §53 odst.10) fakturovat Smluvní pokutu ve výši 300,-Kč včetně DPH za skutečně vynaložené náklady spojené s manipulací, balením a přepravou zboží.

Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, ICQ a e-shopu, kdy je kupní smlouva uzavřena některým z prostředků komunikace na dálku. Tento článek se nevztahuje na obchodní vztahy mezi Prodávajícím a podnikateli! Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může realizovat své právo vrácením zboží doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů. V případě doručování zboží přepravcem, dohodne Prodávající se Zákazníkem způsob vrácení kupní ceny. Pokud došlo ke snížení hodnoty vraceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je Zákazník povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vracenou kupní cenu. Kupní cena je Zákazníkovi vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje Prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vraceného zboží. Pokud bylo zboží zákazníkovi zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá Zákazník právo na náhradu nákladů na přepravu. Zboží poškozené Zákazníkem či zboží nekompletní nelze vrátit. Nekompletnost zboží dodávaného prostřednictvím přepravce nebo jeho poškození při přepravě řeší Reklamační řád. Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je při jeho rozbalení zničen nebo poškozen tak, že je již nepoužitelný, má Prodávající právo na náhradu za znehodnocení zboží, které je způsobeno tím, že již toto zboží nemůže prodat za stejnou cenu jako zboží v originálním obalu. Znehodnocením je rozdíl mezi cenou, za kterou je zboží prodejné jako použité a cenou, za kterou bylo zboží prodáno v originálním obalu.

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální; obal;
e) na dodávku novin, periodik a časopisů;
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté se Zákazníkem, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění. O prodlení Prodávajícího s plněním se nejedná v případě, že Zákazník řádně a včas nabídnuté plnění nepřijme nebo neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost.

Tento článek se vztahuje na smluvní vztahy uzavřené s občany i na smluvní vztahy s podnikateli.
V případě, že se jedná o zboží bez vady, lze od smlouvy odstoupit pouze na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zrušení smlouvy. Podmínkou zrušení smlouvy je, že Zákazník vrátí prodávajícímu zboží, které je nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu, jedná se o zboží, které má prodávající ve svém sortimentu. Zákazník nemůže navrhnout zrušení od smlouvy, pokud jde:
o zboží upravené dle jeho přání, o zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, jejichž obal byl porušen, o noviny, periodika a časopisy.

Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem. Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce a registraci zákazníka zpracovávat pro obchodní účely a účely dodání zboží zákazníkovi. Osobní údaje mohou být rovněž předány veřejným úřadům na vyžádání dle platných zákonů, finančním ústavům a dopravcům za účelem přepravy zboží. 

Toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího učiněným písemnou formou a zaslaným Prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce e-shopu Prodávajícího pod odkazem Ochrana Osobních údajů.

Stížnosti a připomínky Zákazníků, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Zákazníkem vyřizuje Prodávající v souladu s platnými právními předpisy. Pokud je obsahem stížnosti reklamace zboží, je vyřizována v souladu s platným Reklamačním řádem.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.
Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.
Práva a povinnosti Obchodními podmínkami neupravené, které se týkají smluvního vztahu mezi Prodávajícím a občanem se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem v platném znění
Práva a povinnosti Obchodními podmínkami neupravené, které se týkají smluvního vztahu mezi Prodávajícím a podnikatelem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.
Do platných Obchodních podmínek lze nahlížet v prodejnách Prodávajícího a na jeho internetových stránkách. V případě, že jedno nebo více ustanovení Obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nezpůsobuje tento fakt neplatnost celých Obchodních podmínek, ale bude dotýkat pouze předmětných ustanovení. Obě strany souhlasí, aby ustanovení nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná byla nahrazena ustanoveními platnými, zákonnými a vynutitelnými, které se svým obsahem nejvíce blíží obsahu a účelu Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo změn na trhu s výpočetní technikou. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Odber noviniek

Avon katalog, Avon Store, Avon kosmetika

Košík  

(prázdny)

Jazyk a mena