Shabby-shop.cz

REKLAMACE

Vážení zákazníci  v případě  že se Vám přihodila tato nemilá událost a některý z naše zboží nefunguje zcela korektně, dovolujeme si Vám předložit tento návod a pomoci Vám co nejrychleji tuto nepříjemnost vyřídit a zpříjemnit celé reklamační řízení.

Případné reklamace prosím nejdříve oznamte prodejci na adrese info (zavináč) shabby-shop.cz nebo na telefonním čísle 602 738 922. Poté bude dohodnut další postup při reklamačním řízení.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající: Ing. Jindřich Štalcer, adresa: Soukromá 487, 739 35 Václavovice, Česká Republika. IČ: 60813792 DIČ: neplátce DPH. Zapsáno v živnostenském rejstříku ŽÚ města Ostravy pod č.j.: ZURZP/20271/08/PAN/7. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazník: internetového obchodu www.shabby-shop.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel.

Obecná odpovědnost za vady trvá 24 měsíců po tuto dobu může spotřebitel uplatnit právo z vady.

Záruční doba poskytovaná na veškeré naše zboží je dle zákona 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne u zakoupeného výrobku vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • Jedná-li se o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • Jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,
  • Jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Vadné výrobky je následně třeba zaslat na adresu: Ing. Jindřich Štalcer, Soukromá 487,739 35 Václavovice. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. 

Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašle na kontaktní adresu Prodávajícího :

Ing. Jindřich Štalcer, Soukromá 487,739 35 Václavovice

 
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě 
neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být doklad o zaplacení zboží a popis závady. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace může Kupující uvést do Reklamačního listu, který může předat Prodávajícímu e-mailem, osobně na provozovně nebo poštou spolu s reklamovaným Zbožím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti. V případě bankovního převodu je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat.

UPOZORNĚNÍ: Barevnost produktů, které jsou dodavateli dodávány v různých barevných provedeních bohužel nemůžeme ovlivnit. Na odlišnou barvu proto nelze uplatnit reklamaci. Obrázek u produktů je pouze orientační a nemusí vždy odpovídat skutečnosti.

Zde uvedený reklamační řád nabývá účinnosti dne 24. 9. 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


DomůDomů

Novinky na mail

Reklama

Košík  

(prázdný)

Jazyk a měna